สิงหาคม 9, 2019 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

กิจกรรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

เช้าวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนกิจกรรมฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้… ...

สิงหาคม 7, 2019 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ต้อนรับคณะทำงานและตัดสิน การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

บ่ายวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน เครือข่ายขับเคลื่อนกิจกรรมของเทศบาลตำบลปลายพระยา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะทำงานและตัดสิน การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชน พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ของบประมาณสนับสนุนจา ...

มิถุนายน 28, 2019 | ศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายนิกร สมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษาจากเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี พร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ...

มิถุนายน 24, 2019 | ศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และลงพื้นที่ไปตามฐานเรียนรู้ต่างของเทศบาลตำบลปลายพระยา ...

มิถุนายน 21, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกคอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึก

มิถุนายน 19, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบพร้อมจัดพิมพ์ป้ายไวนิล 12 รายการ

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบพร้อมจัดพิมพ์ป้ายไวนิล 12 รายการ

มิถุนายน 19, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและดูแลรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและดูแลรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ

มิถุนายน 14, 2019 | ศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.พ่วงพรมคร จ.สุ​ราษฎร์​ฯ

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา พร้อมคณะต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรหมคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และการจัดการขยะมูลฝอย และนำลงพื้นที่ฐานเรียนรู้ของเทศบาลตำบลปลายพระยา ...

เมษายน 2, 2019 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมเพื่อเพิมเติมหรืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)

เมื่อวันที่ 22-29 มีนาคม 2562 และ วันที่ 1 เมษายน 2562 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลปลายพระยา กำหนดลงจัดเวทีประชาคมเพื่อเพิมเติมหรืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) โดยกำหนดการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ชุมชนของเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน ได้กำหนดการลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมดังนี้ วันที่ 22 มีนาคม 2562 ชุมชนบ้านหาดถั่ว ว ...