(ONE STOP SERVICE)

ที่นี่ให้บริการ… – รับชำระค่าน้ำประปา – รับเอกสารติดตั้งมิตเตอร์ไฟฟ้า – บริการติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐ บริการแบบ ONE STOP SERVICE