Welcome to your แบบสำรวจความพึงพอใจ

ชื่อต้องการแสดง
สถานภาพของผู้ใช้บริการ
เพศ
อายุ
อาชีพ
ด้านการให้บริการ เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพียงใด
ด้านข้อมูลข่าวสาร มีความครอบคลุมเนื้อหา ข้อมูลมีความทันสมัย ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึง
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการสาธารณะ PSC
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

พฤษภาคม 8, 2019
  • 0
  • 0

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *