อุดมการณ์ในการให้บริการ

                   เทศบาลตำบลปลายพระยาบริหารจัดการองค์การตลอดถึงการให้บริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลัก…

Social:

GOOGLE MAP

Want to know last news?

Subscribe