สิงหาคม 7, 2019 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ต้อนรับคณะทำงานและตัดสิน การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

บ่ายวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน เครือข่ายขับเคลื่อนกิจกรรมของเทศบาลตำบลปลายพระยา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะทำงานและตัดสิน การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชน พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ของบประมาณสนับสนุนจา ...

มิถุนายน 28, 2019 | ศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายนิกร สมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษาจากเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี พร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ...

มิถุนายน 24, 2019 | ศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และลงพื้นที่ไปตามฐานเรียนรู้ต่างของเทศบาลตำบลปลายพระยา ...

มิถุนายน 14, 2019 | ศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.พ่วงพรมคร จ.สุ​ราษฎร์​ฯ

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา พร้อมคณะต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรหมคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และการจัดการขยะมูลฝอย และนำลงพื้นที่ฐานเรียนรู้ของเทศบาลตำบลปลายพระยา ...