พฤศจิกายน 28, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ)

เอกสารประกอบประกาศ 2. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ

พฤศจิกายน 20, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่สอร้าง จำนวน 2 รายการ

พฤศจิกายน 20, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองช่าง

พฤศจิกายน 13, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ)

เอกสารประกอบประกาศ 8. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ

พฤศจิกายน 12, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศส่งมอบงานงวดที่ 1 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเรียนอนุบาลฯ

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศส่งมอบงานงวดที่ 1 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเรียนอนุบาลฯ

พฤศจิกายน 7, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ)

เอกสารประกอบประกาศ 7. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ

พฤศจิกายน 7, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง (ยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ)

เอกสารประกอบประกาศ 6. ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง (ยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น)

พฤศจิกายน 4, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะปฏิบัติงานและเก้าอี้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ)

เอกสารประกอบประกาศ 5. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะปฏิบัติงานและเก้าอี้ปฏิบัติงาน