ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

ย้อนอดีตปลายพระยา จากรากหญ้า-สู่รากแก้ว

               คงไม่ใช่เรื่องง่ายนักหากจะเริ่มต้นศึกษาพื้นฐานการเจริญเติบโต ของอำเภอใดอำเภอหนึ่ง ว่ามีที่มาทีไปอย่างไร และในอนาคต เส้นทางการพัฒนาจะได้รับการวางกรอบไว้อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ซึ่งปัจจุบันการเจริญเติบโตของประเทศยังคงดำเนินไปแบบก้าวกระโดดเฉกเช่นเดียวกับอำเภอปลายพระยา แม้ว่าปัจจุบันจะได้มีการกระจายอำนาจในการบริหารมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหลัก โดยการมอบหมายให้ผู้นำในท้องถิ่นมีบทบาทสามารถกำหนดแนวทางในการบริหารได้โดยตนเอง

เทศบาลตำบลปลายพระยา แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในหลายองค์กรที่ได้รับสิทธิ์ในการบริหารดังกล่าว หากแม้ผู้นำในส่วนท้องถิ่นขาดซึ่งวิสัยทัศน์ในการพัฒนาแล้ว การเติบดตของท้องถิ่นคงเป็นเพียงแนวทางความคาดหวังที่มีอาจจะเกิดขึ้นได้จริง

Want to know last news?

Subscribe