พฤศจิกายน 29, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวันเดือนธันวาคม 

พฤศจิกายน 28, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ)

เอกสารประกอบประกาศ 2. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ

พฤศจิกายน 28, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสนามฟุตซอลหญ้าเทียมภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสนามฟุตซอลหญ้าเทียมภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา

พฤศจิกายน 27, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว

พฤศจิกายน 20, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่สอร้าง จำนวน 2 รายการ

พฤศจิกายน 20, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ-1352 กระบี่) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (20 พ.ย. 62)

พฤศจิกายน 20, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง หมายเลขครุภัณฑ์ 420/59/420 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ (20 พ.ย. 62)

พฤศจิกายน 20, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองช่าง