กันยายน 30, 2019 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

แจ้งเตือนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้

ด้วยอำเภอปลายพระยาได้รับแจ้งจากจังหวัดกระบี่ ว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ได้ติดตามสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้จากสถานการณ์ไฟป่าในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งทำให้เกิดมลพิษทางอากาศในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยมาตลอด คุณภาพของอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในการนี้จึงแจ้งเตือนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภ ...

กันยายน 27, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว โดยการติดตั้งเคาน์เตอร์อลูมิเนียม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว โดยการติดตั้งเคาน์เตอร์อลูมิเนียม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttp://drive.google.com/file/d/1225N0Lf8Tqql-_yg7T6ZOOaG7ZKojWlh/view?usp=sharing ...

กันยายน 27, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอัฒจันทร์และแท่นประธานสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอัฒจันทร์และแท่นประธานสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttp://drive.google.com/file/d/1SorumG8ADN6XCYKKv9inlbvfZrD5Im5T/view?usp=sharing ...

กันยายน 27, 2019 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ภาพกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

ภาพกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562          ตามรายละเอียดแนบ

กันยายน 27, 2019 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ภาพกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

ภาพกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กันยายน 27, 2019 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กันยายน 26, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยาพื้นที่โดยรวม 49.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยาพื้นที่โดยรวม 49.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttp://drive.google.com/file/d/1tdnjhnBz2UsQq1z86VIMt3BLguW-PSa4/view?usp=sharing ...

กันยายน 25, 2019 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศฐานข้อมูลตลาดสดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา

ประกาศฐานข้อมูลตลาดสดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา           รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กันยายน 25, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 24, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อน บริเวณห้องปฏิบัติงานรองปลัดเทศบาล และติดตั้งราวกันตกสแตนเลส หน้าห้องน้ำห้องส้วมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อน บริเวณห้องปฏิบัติงานรองปลัดเทศบาล และติดตั้งราวกันตกสแตนเลส หน้าห้องน้ำห้องส้วมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...