เมษายน 26, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ในการเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิชาการ การกีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น Plaiphara SICK CAMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ในการเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิชาการ การกีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น Plaiphara SICK CAMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

เมษายน 26, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารประเภทไม่ปรับอากาศ เลขทะเบียน 30-1811 และเลขทะเบียน10-1131 เพื่อนำผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิชาการ การกีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น Plaiphara SICK CAMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารประเภทไม่ปรับอากาศ เลขทะเบียน 30-1811 และเลขทะเบียน 10-1131 เพื่อนำผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิชาการ การกีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น Plaiphara SICK CAMP โดยวิธีเฉพาะเจาะ ...

เมษายน 26, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารประเภทไม่ปรับอากาศ เลขทะเบียน 30-0341 เพื่อนำผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิชาการ การกีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น Plaiphara SICK CAMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารประเภทไม่ปรับอากาศ เลขทะเบียน 30-0341 เพื่อนำผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิชาการ การกีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น Plaiphara SICK CAMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

เมษายน 26, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารประเภทไม่ปรับอากาศ เลขทะเบียน 30-0352 เพื่อนำผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิชาการ การกีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น Plaiphara SICK CAMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารประเภทไม่ปรับอากาศ เลขทะเบียน 30-0352 เพื่อนำผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิชาการ การกีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น Plaiphara SICK CAMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

เมษายน 26, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารประเภทไม่ปรับอากาศ เลขทะเบียน 30-1265 เพื่อนำผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิชาการ การกีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น Plaiphara SICK CAMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารประเภทไม่ปรับอากาศ เลขทะเบียน 30-1265 เพื่อนำผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิชาการ การกีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น Plaiphara SICK CAMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...