มีนาคม 28, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ    จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

มีนาคม 28, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสาร จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (ยางรถ)

มีนาคม 28, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-7869 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-7869 จำนวน 12 รายการ

มีนาคม 26, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกอบรมกีฬาฟุตซอล สำหรับดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิชาการ การกีฬาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (Plaiphraya SICK CAMP) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกอบรมกีฬาฟุตซอล สำหรับดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิชาการ การกีฬาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (Plaiphraya SICK CAMP) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

มีนาคม 26, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม สำหรับดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิชาการ การกีฬาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (Plaiphraya SICK CAMP) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม สำหรับดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิชาการ การกีฬาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (Plaiphraya SICK CAMP) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

มีนาคม 22, 2019 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ