มกราคม 28, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) 

มกราคม 28, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) 

มกราคม 28, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์)

มกราคม 26, 2019 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

โครงการฝึกอบรม “พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศในด้านการบริการ”

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศในด้านการบริการ” ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศด้านการบริการ” และหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม กฏหมายและแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร” และกำหนดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้นำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในด้านการบริการเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริการของเทศบาลตำบลปลายพระยา และให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงภารกิจ เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม  Read more →

มกราคม 18, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดระบบอนาล็อคพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดระบบอนาล็อคพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 9, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ