พฤศจิกายน 22, 2016 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศให้เจ้าของป้ายซึ่งมีหน้าที่จะต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย 2560

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ปี 60

พฤศจิกายน 22, 2016 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2560

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,บำรุงท้องที่ ปี 60