สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา

นายนิยม บัวเกตุ
ประธานสภาเทศบาล

นายเนตร นวนนุ่น
รองประธานสภาเทศบาล

นายฐิติกร เกกินะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสุชาติ คำสุทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสุพรรษา คชวิญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายวิจิตร ทวีพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายประภาศ ฉิมเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายมีเกียรติ ชูเดชา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายชัยชนะ ประพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Want to know last news?

Subscribe