วิสัยทัศน์และพันธกิจ

"ปลายพระยาเมืองสุขภาพ และองค์กรแห่งการเรียนรู้"

พันธกิจ

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน  ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคมสุขภาวะ และองค์กรแห่งการเรียนรู้

Want to know last news?

Subscribe