ความภาคภูมิใจของคนปลายพระยา...

ประจำปี 2561

ชื่อรางวัล รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี (รางวัลชมเชย) ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2558 โดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปี 2560

ชื่อรางวัล รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี (รางวัลชมเชย) ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2558 โดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปี 2559

ชื่อรางวัล รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี (รางวัลชมเชย) ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2558 โดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปี 2558

ชื่อรางวัล รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี (รางวัลชมเชย) ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2558 โดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปี 2557

ชื่อรางวัล รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี (รางวัลชมเชย) ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2558 โดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปี 2556

ชื่อรางวัล รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี (รางวัลชมเชย) ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2558 โดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปี 2555

ชื่อรางวัล รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี (รางวัลชมเชย) ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2558 โดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปี 2554

ชื่อรางวัล รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี (รางวัลชมเชย) ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2558 โดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปี 2553

ชื่อรางวัล รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี (รางวัลชมเชย) ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2558 โดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปี 2552

ชื่อรางวัล รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี ประจำปี 2552 ประเภทเทศบาลตำบล โดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อรางวัล รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2552 โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Want to know last news?

Subscribe