นโยบายเทศบาล

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
1.1 พัฒนาองค์กรเทศบาลให้องค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดี สังคมดี มีมาตรฐาน ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา และสร้างกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ หรือการพัฒนาศักยภาพยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของเทศบาลตำบลปลายพระยาพร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน รองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยพัฒนาการทำงานในระบอบ สภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน และคณะกรรมการชุมชนที่ดำเนินกิจกรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
1.4 ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นในพื้นที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม เข้าถึง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการของเทศบาลในทุกระดับ
1.5 สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใช้กับการพัฒนาองค์กร สนับสนุนเชิงปฏิบัติให้มีมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษาระดับท้องถิ่น
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
2.1 งานรณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมการสร้างวินัยและจิตสาธารณะของคนในชุมชน
2.2 พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนสร้างชุมชนเทศบาลให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
2.3 ส่งเสริมและจัดทำแผนแม่บทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุ่มทางสังคมองค์กรชุมชน สร้างเครือข่ายการพัฒนา
2.4 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จำเป็นพื้นฐาน สำหรับพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ด้วยการจัดการตามเจตนารมย์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณธรรม โดยจัดหาทุน การศึกษาให้เด็กเรียนดี ประพฤติดีแต่ยากจนอย่างน้อยชุมชนละ 3 ทุน
3.2 จะร่วมผลักดันยุทธศาสตร์อำเภอปลายพระยา เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้คุณธรรม โดยเฉพาะอำเภอปลายพระยาจะเป็นที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยอันดามัน
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและพัฒนาศาสนสถาน
3.4 สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.5 ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งกิจกรรมอันเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางราชการ รัฐประเพณี และประเพณีท้องถิ่น
4. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 ส่งเสริมพัฒนายกระดับงานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวม ให้เกิดการตระหนัก รู้ และตื่นตัวต่อการสุขภาวะภาคประชาชน โดยใช้กระบวนการด้านจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
4.2 ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนและการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
4.3 สนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคที่ไม่ติดต่อ ที่อันตรายและการดูแลรักษาการอนามัยของประชาชน
4.4 ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน สุขภาวะชุมชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.)
4.5 พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
4.6 จัดตั้งคลินิกเทศบาลเพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย
4.7 จัดซื้อ จัดหารถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินจากบ้านพักอาศัยถึงโรงพยาบาลไว้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
4.8 จัดซื้อ – จัดหารถบรรทุกศพ จำนวน 1 คัน
4.9 จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนให้เป็นกีฬาประเพณี
4.10 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีลานกีฬา เช่น ลานแอร์โรบิค , ตะกร้อ , เทนนิส , แบดมินตัน , บาสเก็ตบอล , ฟุตบอล , เปตอง เป็นต้น
4.11 จัดซื้อ – จัดหาวัสดุอุปกรณ์ฟิตเนสและให้มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
5. นโยบายการจัดระเบียบชุมชน
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัยในชุมชน สร้างเครือข่าย ด้านการบริการ ช่วยเหลือฉุกเฉิน จัดทีมกู้ภัย ตำรวจชุมชน และงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
5.2 ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร และสนับสนุนกิจกรรมการจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชน ตลอดจนมาตรการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
5.3 จัดซื้อ – จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ดับเพลิงไว้แต่ละชุมชน
6. นโยบายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
6.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคเกษตร พัฒนาอาชีพที่เหมาะกับสภาวะและพื้นฐานของท้องถิ่น
6.2 พัฒนายกระดับและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ในการดำรงชีวิต         6.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาคุณภาพสินค้าและราคาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่ซื้อถูกขายแพง
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนซื้อ – ขายสินค้าภายในท้องถิ่นและใช้วัตถุในท้องถิ่นให้เป็นหลักเพื่อก่อให้เกิดระบบนิเวศน์ในทางเศรษฐกิจชุมชน
7. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7.1 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน คูระบายน้ำ กิจการประปา ไฟฟ้า เป็นต้น
7.2 เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และระบบการระบายน้ำในชุมชน
7.3 ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงย่านชุมชน สถานที่ราชการ และการจัดทำผังเมืองให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด น่าอยู่อาศัย
7.4 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ เพื่อขอขยายผิว ปรับลดผิวจราจร ย่านชุมชนถนนอ่าวลึก – พระแสง (ช่องเฉพาะเขตเทศบาลระยะทางประมาณ 10 กม. และปรับถนนบริเวณจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
7.5 ปรับปรุงและพัฒนาอาคารตลาดสดเทศบาลให้สะดวกซื้อ สะดวกขาย สะอาด และถูกสุขลักษณะ
8. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
8.1 รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานโดยประชาชนและชุมชน
8.2 พัฒนากระบวนการองค์กรชุมชน ประชาชน และเยาวชน และการสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยชุมชนการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานแก๊สชีวภาพ ค้นหาพลังงานทางเลือกในระดับชุมชน ขยะรีไซเคิล เป็นต้น
8.3 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน
8.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพลังงานระดับชุมชนและครัวเรือน การรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

Want to know last news?

Subscribe