ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านเทศบาลตำบลปลายพระยา

นายหีด เอียดภิรมภ์
ภูมิปัญญา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เชี่ยวชาญเรื่อง นวดแผนไทย

นายสุพัจน์ สุขสัย
ภูมิปัญญา ด้านศาสนา จริยธรรม เชี่ยวชาญเรื่อง พิธีกรรมศาสนาพุทธ

Want to know last news?

Subscribe