คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลายพระยา

นายจเร ปานจีน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา

นายคำนวล เมฆจันทร์ฉิม
รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา

นายนิกร สมจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา

นายสัมพันธ์ พุ่มแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา

นายนิวัตน์ แซ่อุ้ย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา

Want to know last news?

Subscribe