ข้อมูลและรายละเอียดชุมชน

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1596 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและจัดเก็บข้อพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานนำไปใช้      ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน นำข้อมูลพื้นฐานที่จัดเก็บได้มาทำการประมวลผล นำข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

เทศบาลตำบลปลายพระยาได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2558 โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน สำรวจครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยสรุปได้ ดังนี้

 จำนวนครัวเรือนที่สำรวจได้โดยแยกตามชุมชน

ลำดับที่ พื้นที่ จำนวนครัวเรือน เพศชาย(คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน)
1 ชุมชนบ้านปากน้ำ 66 108 107 215
2 ชุมชนบ้านหน้าอำเภอ 274 385 427 812
3 ชุมชนบ้านหัวควนสามัคคี 121 180 193 373
4 ชุมชนบ้านบางเหียน 143 265 241 506
5 ชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา 99 176 151 327
6 ชุมชนบ้านหาดถั่ว 224 421 447 868
7 ชุมชนบ้านหน้าสวน 163 302 328 630
Want to know last news?

Subscribe