สภาพทั่วไป
     เทศบาลตำบลปลายพระยา  จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาล  ปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปลายพระยา ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล
เทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา  ประกอบด้วย
– หมู่ที่  ๑  บ้านปากน้ำ
– หมู่ที่  5  บ้านหัวควนและบ้านหน้าอำเภอ
– หมู่ที่  6  บ้านบางเหียนและบ้านทุ่ง
– หมู่ที่  7  บ้านหาดถั่ว
– หมู่ที่  9  บ้านหน้าสวน            
อาณาเขต
ทิศเหนือ เขตติดต่อคือ  หมู่ที่  9 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา   จังหวัดกระบี่
ทิศใต้  เขตติดต่อคือ  หมู่ที่  1 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา   จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก     เขตติดต่อคือ  หมู่ที่  5 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก      เขตติดต่อคือ  หมู่ที่  5 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา   จังหวัดกระบี่
ลักษณะภูมิประเทศ
           อำเภอปลายพระยา เป็นที่ราบสูงและที่ราบเนินเขา มีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมาก พื้นที่อำเภอปลายพระยาถูกขนาบด้วยเทือกเขาซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงเกือบทุกด้าน ทางด้านทิศเหนือมีเทือกเขาเขียวเป็นเขตติดต่อกับอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้านทิศตะวันออกมีเทือกเขาติดกับอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา และอำเภอพนม จังหวัด            สุราษฎร์ธานี
ลักษณะภูมิอากาศ
            ลักษณะภูมิอากาศของอำเภอปลายพระยา มีฝนตกชุกตลอดปี อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม เพราะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน มี 2 ฤดู ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนธันวาคม และฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 16.9 – 37.3 องศาเซลเซียล   

ด้านการเมือง/การปกครอง
                เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด  7  ชุมชน  แต่ละชุมชนจะมีประธานชุมชน และแกนนำชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน  มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13  มิถุนายน  2553  มีจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทั้งสิ้น 5,053 คน  มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 3,053 คิดเป็นร้อยละ 75.3  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล  ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้เทศบาลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอื่นๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ  มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ  โดยเทศบาลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้
เขตการปกครอง
          เทศบาลตำบลปลายพระยา  จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาล ปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปลายพระยา ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

ประชากร
          ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรในเขตเทศบาล

ชุมชนที่ ชื่อชุมชน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง
1 บ้านปากน้ำ 184 215 211
2 บ้านหน้าอำเภอ 680 578 617
3 บ้านหัวควนสามัคคี 350 334 307
4 บ้านบางเหียน 310 498 495
5 บ้านทุ่งพัฒนา 120 243 214
6 บ้านหาดถั่ว 366 619 639
7 บ้านหน้าสวน 298 557 557
ไม่กำหนดชุมชน 4 28 25
รวม 2,312 3,072 3,065

ข้อมูลจาก  สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลายพระยา  ณ  30  กันยายน 2559
         จำนวนประชากรแยกเป็นช่วงอายุ
จำนวนครัวเรือน ทั้งหมด  2,312 ครัวเรือน ประชากรเทศบาลตำบลปลายพระยา รวม 6,137 คน แยกเป็น เพศชาย 3,072 คน เพศหญิง 3,065  คน
สภาพทางสังคม
        การศึกษา
       จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน
          สาธารณสุข
         จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
          อาชญากรรม
          เทศบาลมีอาชญากรรมเกิดขึ้นน้อยมมาก  จะมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว ด้วยการติดตั้งกล้อง วงจรปิด (CCTV)
           ยาเสพติด
          ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรปลายพระยาได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
            การสังคมสังเคราะห์
           เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
๑.ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน

Want to know last news?

Subscribe