PLAIPHRAYA MUNICIPALITY

Krabi

WELCOME TO PLAIPHRAYA CITY…

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลปลายพระยา

เทศบาลตำบลปลายพระยา  จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปลายพระยา ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด  7  ชุมชน  แต่ละชุมชนจะมีประธานชุมชน และแกนนำชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน

เทศบาลตำบลปลายพระยา บริหารจัดการองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า "ปลายพระยาเมืองสุขภาพ และองค์กรแห่งการเรียนรู้"

เมษายน 24, 2019 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

แนวทางการขอรับใบอนุญาติเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

เอกสารประกอบการประกาศ แนวทางการขอรับใบอนุญาติเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

มีนาคม 22, 2019 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

เกี่ยวกับเทศบาล...

สื่อวีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

เทศบาลตำบลปลายพระยา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการองค์กร

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลปลายพระยา...

สู่...ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

เทศบาลตำบลปลายพระยา บริหารจัดการโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการองค์กรจนได้ประสบความสำเร็จมากมาย…

``ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ คืนความสุขแก่ชุมชน``

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง สร้างสังคมให้มั่งคั่ง และมีความสุขอย่างยั่งยืน

6,131

จำนวนประชากรทั้งหมด

7

ชุมชน

5

สถานศึกษาในเขตเทศบาล

5

สถานบริการด้านสาธารณสุข

ข่าวกิจกรรมและความเคลื่อนไหว...

สาระดีๆ กิจกรรมดีๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ประกาศแจ้งกำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2561
Cost:
31มีนาคม
2018
ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษี ประจำปี 2561 […]
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา
Cost:
19มิถุนายน
2018
“เร่งแก้ปัญหาระบบการเงินของประชาชน เพื่อคืนความสุ […]

งานด้านบริการ

เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข...แก่พี่น้องประชาชน

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

(ONE STOP SERVICE)

ที่นี่ให้บริการ… – รับชำระค่าน้ำประปา – รับเอกสารติดตั้งมิตเตอร์ไฟฟ้า – บริการติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐ บริการแบบ ONE STOP SERVICE

Want to know last news?

Subscribe