PLAIPHRAYA MUNICIPALITY

Krabi

WELCOME TO PLAIPHRAYA CITY…

``เทศบาลตำบลปลายพระยา``

``ปลายพระยาเมืองสุขภาพ และองค์กรแห่งการเรียนรู้``

ดินแดนประตูเมือง เลื่องชื่อศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงระบือไกล...เทศบาลตำบลปลายพระยา

...คำกล่าวจากผู้บริหารองค์กร...

แนวคิดและหลักการทำงาน...

นายนิกร สมจันทร์
รองนายกเทศมนตรี

คำพูดของรองนายกเทศมนตรี...

นายคำนวล เมฆจันทร์ฉิม
รองนายกเทศมนตรี

...คำพูดของรองนายกเทศมนตรี

นายจเร ปานจีน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา

...คำกล่าวของท่านนายก...

เกาะติดข่าวเทศบาล

ข่าวประกวดการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการเงินการคลังเทศบาล

รายงานสถานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ข่าวรับสมัครงาน

เกี่ยวกับเทศบาล...

สื่อวีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

เทศบาลตำบลปลายพระยา บริหารจัดการโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการองค์กรจนได้ประสบความสำเร็จมากมาย…

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลปลายพระยา

เทศบาลตำบลปลายพระยา  จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปลายพระยา ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด  7  ชุมชน  แต่ละชุมชนจะมีประธานชุมชน และแกนนำชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน

6,137

จำนวนประชากรทั้งหมด

7

ชุมชน

5

สถานศึกษาในเขตเทศบาล

5

สถานบริการด้านสาธารณสุข

ข่าวกิจกรรมและความเคลื่อนไหว...

สาระดีๆ กิจกรรมดีๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เปิดตัวเป็นทางการกับ “สวนน้ำเทศบาลตำบลปลายพระยา”
Cost:
31มีนาคม
2018
ต้อนรับช่วงปิดเทอมใหญ่…คลายความร้อนแก่น้องๆหนูๆกั […]
เปิดรับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต่ 7-13 ปีเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน
Cost:
31มีนาคม
2018
เทศบาลตำบลปลายพระยาเปิดรับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต่ 7-13 […]
ประกาศแจ้งกำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2561
Cost:
31มีนาคม
2018
ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษี ประจำปี 2561 […]

งานด้านบริการ

เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข...แก่พี่น้องประชาชน

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

(ONE STOP SERVICE)

ที่นี่ให้บริการ… – รับชำระค่าน้ำประปา – รับเอกสารติดตั้งมิตเตอร์ไฟฟ้า – บริการติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐ บริการแบบ ONE STOP SERVICE

โฆณา/กิจกรรมภาครัฐ

การทำงานแบบบูรณาการ

Want to know last news?

Subscribe