PLAIPHRAYA MUNICIPALITY

Krabi

WELCOME TO PLAIPHRAYA CITY…

``เทศบาลตำบลปลายพระยา``

``ปลายพระยาเมืองสุขภาพ และองค์กรแห่งการเรียนรู้``

ดินแดนประตูเมือง เลื่องชื่อศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงระบือไกล...เทศบาลตำบลปลายพระยา

...คำกล่าวจากผู้บริหารองค์กร...

แนวคิดและหลักการทำงาน...

นายนิกร สมจันทร์
รองนายกเทศมนตรี

...หน่วยงานหรือองค์กร ทั้งหลายมักมีผู้คนจำนวนมาก ต่างความคิด ต่างที่มา แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่แตกต่างกันคือ "อุดมการณ์ " ที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีความมั่นคง แข็งแรงสืบไป

นายคำนวล เมฆจันทร์ฉิม
รองนายกเทศมนตรี

...การบริหารงานองค์กรที่มีขนาดใหญ่ สิ่งที่จำเป็นที่สุดคือ "การวางคนให้ตรงกับภารกิจงาน" เพื่อคุณภาพงานที่เกิดขึ้น

นายจเร ปานจีน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา

...การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร "เพื่อเน้นการพัฒนา เพื่อปวงประชาเป็นสุข"

``การบริหารจัดการองค์กร 360 องศา เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน``

``ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ คืนความสุขแก่ชุมชน``

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง สร้างสังคมให้มั่งคั่ง และมีความสุขอย่างยั่งยืน

การขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลปลายพระยา...

สู่...ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

เทศบาลตำบลปลายพระยา บริหารจัดการโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการองค์กรจนได้ประสบความสำเร็จมากมาย…

ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

กิจกรรม...ความเคลื่อนไหว

มีนาคม 20, 2019 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ชาวปลายพระยาร่วมใจรณรงค์การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 นี้

เช้าวันนี้ นายกฤตกร สุทธิศักดิ์ นายอำเภอปลายพระยา ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องชาวปลายพระยา ร่วมเดินรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ อย่างพร้อมเพียงกัน ...

มีนาคม 13, 2019 | ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ในราชการ จำนวน 45 รายการ

ประกาศเทศบาล เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ในราชการ จำนวน 45 รายการ  ตามรายละเอียดแนบ

โปร่งใส ตรวจสอบได้

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

กุมภาพันธ์ 22, 2019 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง เทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง  ตามรายละเอียดแนบ

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ข่าวรับสมัครงาน

เงินภาษีทุกบาทมีค่าเสมอ...

การแสดงฐานะทางการเงินการคลัง

เกี่ยวกับเทศบาล...

สื่อวีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

เทศบาลตำบลปลายพระยา บริหารจัดการโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการองค์กรจนได้ประสบความสำเร็จมากมาย…

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลปลายพระยา

เทศบาลตำบลปลายพระยา  จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปลายพระยา ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด  7  ชุมชน  แต่ละชุมชนจะมีประธานชุมชน และแกนนำชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน

6,137

จำนวนประชากรทั้งหมด

7

ชุมชน

5

สถานศึกษาในเขตเทศบาล

5

สถานบริการด้านสาธารณสุข

ข่าวกิจกรรมและความเคลื่อนไหว...

สาระดีๆ กิจกรรมดีๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เปิดตัวเป็นทางการกับ “สวนน้ำเทศบาลตำบลปลายพระยา”
Cost:
31มีนาคม
2018
ต้อนรับช่วงปิดเทอมใหญ่…คลายความร้อนแก่น้องๆหนูๆกั […]
ประกาศแจ้งกำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2561
Cost:
31มีนาคม
2018
ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษี ประจำปี 2561 […]
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา
Cost:
19มิถุนายน
2018
“เร่งแก้ปัญหาระบบการเงินของประชาชน เพื่อคืนความสุ […]

งานด้านบริการ

เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข...แก่พี่น้องประชาชน

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

(ONE STOP SERVICE)

ที่นี่ให้บริการ… – รับชำระค่าน้ำประปา – รับเอกสารติดตั้งมิตเตอร์ไฟฟ้า – บริการติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐ บริการแบบ ONE STOP SERVICE

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ยึดมั่นธรรมาภิบาล เพื่อชาวประชามีสุข

ขมรมพนักงานโปร่งใส หัวใจธรรมาภิบาล

โฆณา/กิจกรรมภาครัฐ

การทำงานแบบบูรณาการ

Want to know last news?

Subscribe